Danh mục Kết nối trái tim

Về Khai tâm học và Làng khai tâm

Khai tâm học giúp cho con người mở rộng tâm hồn, cảm xúc và suy nghĩ.Khai tâm học giúp cho con người có khả năng thấu hiểu và đồng cảm với người khác, từ đó xây dựng mối quan hệ…